Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2563

pll_content_description

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มาให้ความรู้กับอาสาสมัครแรงงาน ได้แก่ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (การสำรวจข้อมูลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างในแต่ละตำบลในแต่ละเดือน) ประกันสังคมจังหวัดฯ (การสร้างการรับรู้การเป็นเครือข่ายประกันสังคม) และมี หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (นางสาวปรียาพัตร ทองสุก) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

TOP