Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบฯ 2564

pll_content_description

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบฯ 2564”

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม/ผู้แทน ได้แก่ แรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์) จัดหางานจังหวัดฯ (นายประภาส พรหมคำบุตร) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (นายจิรวัตร สื่อประสาร) ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดฯ ร่วมชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หน่วย ได้แก่

  1. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลเขวา ต.เขวา อ.เมือง
  2. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านดอนเวียงจันทร์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
  3. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม
  4. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม
  5. 5. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดฯ ได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ได้แก่ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ โบชัวร์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ และโปสเตอร์ “หยุดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” ให้แก่ประธานหน่วยบริการชุมชนฯ ทั้ง 5 หน่วยฯ ไว้ประจำที่หน่วยฯ ด้วย

TOP