Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

pll_content_description

วันที่ 12 มิ.ย. 60 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (คเณศ พรตระกูลพิพัฒน์) มอบหมายให้ นายเครือ บทนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วน (เทพื้นคอนกรีตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านหนองข่า) ม.8 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

TOP