Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ปี 2560

pll_content_description

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการ<span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); backg

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 2) จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน นายทองสุข หงษ์คำ เปิดกิจกรรมพ้ฒนาทักษะฝีมือ (การผูกผ้าและการพับผ้า) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านก่อ ม.14 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

 

ร่วมกับอาสามัครแรงงานตำบลเลิงแฝก นายอุดมสิน ทุ่งจันทร์ ปิดโครงการและจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมบ้านบัวแก้ว ม.14 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

 

ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานตำบลเหล่าดอกไม้ นายสง่า แข็งฤทธิ์ และ นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ จนท.ศบร.เชียงยืน ปิดโครงการและจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ณ วัดโพธิ์ ม.7 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

 

 

TOP