Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน

pll_content_description

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณรอบหนองน้ำสาธารณะบ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน พร้อมปลูกต้นไม้พันธุ์ทองถิ่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม โอกาสนี้ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้น ร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ โดยรอบบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอเชียงยืน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

TOP