Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้

pll_content_description

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธรรมนูญ แก้วคำ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ที่สารธารณประโยชน์หนองนาดี บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายอลงกรณ์ นาทันตอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

TOP