Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) จำนวน 2 หลักสูต

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย (กลุ่มผู้สูงอายุ) หมู่ที่ 7 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
  2. หลักสูตรการดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
TOP