Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน (กรง.มค. : 5 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (ปค.มค.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.มค.)

ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 3 แห่ง ประเภทกิจการร้านขายวัสดุก่อสร้าง โรงสีข้าว และรีสอร์ท มีแรงงานทั้งสิ้น 14 คน (ชาย 10 คน หญิง 3 คน) ดังนี้

1.หจก.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 260 หมู่ที่ 3 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 5 คน

2. ร้านผาเจริญการเกษตร เลขที่ 174 หมู่ที่ 1 ต.หนองสิน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 8 คน

3. ดิวดาวปันสุขรีสอร์ท เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ต.หนี้สิน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 1 คน

ได้ชี้แจงภารกิจ ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำของจังหวัด การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การจัดหางาน การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้บริการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร/หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและจากผลการตรวจ สถานประกอบการ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง

ขณะเข้าตรวจไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่ประการใด

TOP