Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.)

pll_content_description

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายธรรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) พร้อมด้วยส่วนราชากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและบำบัดรักษายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การกำหนดเป้าหมายผู้เสพติดยาเสพติดเพื่อเข้าร่วมรับการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจประจำปี 2564 รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

TOP