Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมการร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx Meeting) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ ปปส. ภาค 3 และ ปปส. ภาค 4 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด)

3.สรุปผลการกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

(พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด)

  1. ปัญหาและอุปสรรค ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP