Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2563

pll_content_description

        วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม  ต.คันธารราษฏรร์ อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (นายจิรวัตร สื่อประสาร) ผู้แทนแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดฯ และผู้แทนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ นำบริการด้านแรงงานร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรอง ผวจ.มค. (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธาน  มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 269 ราย

1. สำนักงานแรงงานฯ จำนวน 60 ราย

2. สำนักงานจัดหางานฯ จำนวน 74 ราย

3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จำนวน 30 ราย

4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 35 ราย

5. สำนักงานประกันสังคมฯ จำนวน 70 ราย

TOP