Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา  11.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) อบรมให้ความรู้ด้านการจัดหางาน แนะนำและให้ความรู้ถึงวิธี/โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การคุ้มครองแรงงาน การให้คำปรึกษา คำแนะนำความรู้และสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านการคุ้มครองแรงงาน งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้ความรู้สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และพิธีมอบวุฒิสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน6 รุ่น ผู้ผ่านการฝึกจำนวน 120 คน  ประกอบไปด้วย

  1. สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย ณ หมู่ที่ 7 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จำนวน 20 คน
  2. สาขาการทำดอกไม้จันทน์ ณ หมู่ที่ 17 ต.ลายสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 20 คน
  3. สาขาการผูกผ้าและการพับผ้า ณ หมู่ที่ 1 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จำนวน 20 คน
  4. สาขาการผูกผ้าและการพับผ้า ณ หมู่ที่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จำนวน 20 คน
  5. สาขาการผูกผ้าและการพับผ้า ณ หมู่ที่ 5 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จำนวน 20 คน
  6. สาขาการทำดอกไม้จันทน์ ณ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จำนวน 20 คน
TOP