Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

pll_content_description

         วันที่ 19 มิ.ย. 60 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (คเณศ พรตระกูลพิพัฒน์) มอบหมายให้ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางอาภรณ์ สีสา และนายเครือ บทนอก) เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560 กิจกรรม : พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 2 รุ่น ณ บ้านเหล่าดอกไม้ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม และ บ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม

TOP