Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมแนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่

pll_content_description

“แนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่”

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมหัวข้อ “แนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการเพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่ ” ภายใต้โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยวิทยากร รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสรุปได้ดังนี้ แนวคิดการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนของสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม คือ

  1. Logic Model แบบจำลองตรรกะ
  2. Theony of Change หรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทเครื่องมือในการประเมินที่ใช้

  1. ห่วงโซ่ผลลัพธ์
  2. การประเมินผลประโยชน์เทียบกับต้นทุน
  3. ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
  4. การใช้ตัวชี้วัด

      5.การวิจัยเชิงทดลอง

  1. เครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคมแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน ร่วมรับฟังการอภิปรายในครั้งนี้

TOP