Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการสำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม/ผู้แทน ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์โควิดฯ มท.) ด่วนที่สุด ที่ มท 02030/ว3674 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ข้อสั่งการจากการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563) ข้อ 2. ให้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

  1. สำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย
  2. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ยาก
  3. ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ดูแลแรงงานและจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป
  4. กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี ให้จัดสถานที่ควบคุม ดูแล ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

สรุปสาระสำคัญ ให้แรงงานจังหวัดฯ นำหารือ ผวจ.มค. เรื่องแนวทางการดำเนินงาน (การแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม เพื่อดำเนินการตามข้อ 1. – 3.) และแนวทางการดำเนินงานตามข้อ 4. ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ ให้รอแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนจากกระทรวงแรงงานประกอบด้วย

TOP