Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ปฐมนิเทศ (Orientation) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.รง.ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุม เพื่อปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เป็นการชี้แจง/แนะนำภารกิจของสำนักงานฯ ระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบหนังสือ การแต่งกาย การติดตามสถานการณ์ข่าวสารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด – 19 และภารกิจเร่งด่วนในเดือนสิงหาคม 2564

TOP