Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560

pll_content_description

             วันที่ 9 พ.ค. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

             วันที่ 9 พ.ค. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560 กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่อำเภอบรบือ รวมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านอันจังหมูย่างเกาหลี เลขที่ 85/1 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พื้นที่อำเภอเมือง 1 แห่ง ได้แก่ บ้านอิงพนัง (บริการห้องพัก เจ้าของกิจการดำเนินการเอง) เลขที่ 272 ม.11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ขณะตรวจเยี่ยมไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คณะทำงานฯ ได้แนะนำภารกิจ/ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 5 คน

 

TOP