Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560

pll_content_description

           วันที่ 11 พ.ค. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

           วันที่ 11 พ.ค. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560 กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม และ จนท.ทหารจาก กอ.รมน.จ.มหาสารคาม ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม รวมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบ้านพฤกษา เลขที่ 149 ม.6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พบลูกจ้างชาวไทย จำนวน 2 คน และร้านอาหารริมชลฅนกันเอง เลขที่ 183 ม.4 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม พบลูกจ้าง จำนวน 6 คน (ชาวไทย 2 คน ชาวลาว 4 คน) ขณะตรวจเยี่ยมไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คณะทำงานฯ ได้

 

TOP