Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

หารือการจัดตั้ง/ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด

pll_content_description

 

          วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม (นายประภาส พรหมคำบุตร) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ (น.ส.ศุภนิตย์ น้อยคำ : นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ประชุมหารือการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด กับกรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด (นางสุนิษา พรรักษมณี) ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) และเริ่มขับเคลื่อนฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และแรงงานจังหวัดฯ ได้มอบคู่มือ/หนังสือให้ชมรม TO BEฯ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนฯ ดังนี้


     1. คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
     2. คู่มือการประกวดกิจกรรม โครงการรณรงค์ฯ
     3. บทเรียนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
     4. ผลการดำเนินงานของชมรม Tobeฯ ในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จฯ

TOP