Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

pll_content_description

“เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1”

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด (นายนิกาย รัตนเมือง) รองนายก อบต. ปลัด อบต. ผู้แทน รพสต.หนองคูขาด และคณะ รวมทั้งอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองคูขาด (นายทรงเดช พลจ่า) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยดำเนินการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมจำนวน 5 รายการ ได้แก่ สบู่หน้าเด้ง ชมพูสมุนไพร น้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล และน้ำยาเอนกประสงค์) เพื่อสนับสนุนประเด็นการพัฒนาจังหวัดการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Herbal City)

ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมออกบูทรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมี นายชิโนรส จันทรทิพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯและร่วมออกบูทในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวน 24 คน (รายใหม่ จำนวน 22 คน และรายเก่าของส่งต่อ จำนวน 2 คน)

ทั้งนี้ นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

TOP