Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) มอบหมายให้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานกาประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซึ่งมีคณะอนุฯ ร่วมประชุมจำนวน 13 คน

ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงของจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัด (สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านแรงงาน ข้อมูลสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว การปิดกิจการ การเลิกจ้างและจำนวนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลข้อร้องเรียนด้านแรงงาน ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ข้อมูลการเปลี่ยนสภาพการจ้าง การลดชั่วโมงในการทำงาน การลดค่าจ้าง) แล้ว วัตถุประสงค์หลักเพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง เช่น เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อสรุปจัดส่งคณะกรรมการค่าจ้างต่อไป

TOP