Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด ผ่านระบบ VDO. Conference 

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปก.รง.มค.) ชั้น 4  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด ผ่านระบบ VDO. Conference  ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมประชุม และในระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดฯ ภาพรวมสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ (การออกตรวจแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าว/ไม่ให้เคลื่อนย้ายเข้าออกแรงงานต่างด้าว) มาตรการเฉพาะด้านแรงงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ แนวโน้มการใช้ App.หมอชนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน เป็นต้น

TOP