Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) กิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.12 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด (ต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และชี้แจงฯ โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
  2. เวลา 09.12 น. นำชมรม TO BE NUMBER ONE โฮมช๊อปรีเทล บ.ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม เข้าประกวดในประเภท (Setting) ประเภทสถานประกอบการ ในการนี้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และประกันสังคมจังหวัดฯ) ร่วมชมและให้กำลังใจด้วย
  3. ร่วมนำเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นปี 2564 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์)

ผลการตัดสินการประกวด  จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัล ในชมรมประเภท “ดีเด่น ปี 2564”  ดังนี้

  1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE :จังหวัดมหาสารคาม
  2. ประเภทเรือนจำ/ทัณฑสถาน: เรือนจำมหาสารคาม
  3. ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  4. ประเภทอำเภอ : อำเภอเมืองมหาสารคาม

ในการนี้ทั้ง 4 ชมรม ได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ณ  เมืองทองธานี  ในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป

TOP