Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 / 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพานิจ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรับทราบนโยบายในการพัฒนาองค์การ (จังหวัด) สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประชุมได้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรับผิดชอบร่วม การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP