Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ งบฯ 250,000 บาท ดังนี้ 1.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชจังหวัดมหาสารคาม 2.โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดมหาสารคาม 3.โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนบ้านจานโนนสูง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP