Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562-2564) โดยเป้าประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้ขอทาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพที่เหมาะสม ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย หยุดการให้ทานแก่ผู้ทำการขอทาน และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเป็นปัจจุบันและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับสถิติการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ทั่วประเทศ รวม 2,195 คน

1.จังหวัด : กรุงเทพมหานคร จำนวน 316 คน ขอนแก่น 126 คน และนครราชสีมา 109 คน

2.เพศ : ชาย 1,392 คน หญิง 803 คน

3.ประเภทความสามารถ : ดนตรี= 1,790 คน นาฎศิลป์=200 คนและอื่น ๆ เช่น เต้น Break Dance การแสดงร่วมกับสัตว์ 193 คน

4.ประเภทความพิการ : ปกติ 1,760 คน พิการสายตา 245 คน และออทิสติก 64 คน

5.อายุ ไม่เกิน 18 ปี =745 คน  อายุ 18-30 ปี =435 คน และอายุ 51-60 ปี =313 คน

ส่วนสถิติการขอมีบัตรและการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ ปี 2561 – ปัจจุบัน จำนวน 110 คน (ปี 2561= 28 ราย ปี 2562 = 52 ราย และปี 2563 =30 ราย

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (นายจิระวัตร สื่อประสาร) และผู้แทนจัดหางานจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP