Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันเป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี  ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

TOP