Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ  ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.20 น. (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยนางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ  ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ ได้มอบวัสดุจากการฝึกฯให้กับผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.ลานสะแก ไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

TOP