Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย (กลุ่มผู้สูงอายุ) หมู่ที่ 7 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน โดยมอบผลิตภัณฑ์ที่ฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกฯ และผอ.รพสต.ดอนงัว เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป

TOP