Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผูกผ้า/พับผ้า”

pll_content_description

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดบ้านนาเลา หมู่ที่ 7 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ ) พร้อมด้วยนางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผูกผ้า/พับผ้า” จำนวน 5 วัน โดยการประสานงานของอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองไฮ (นายสุวิทย์ ปาปะไมย์) อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 27 -31  มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เป็นผู้นำ/กรรมการต่าง ๆ ของชุมชน การผูกผ้า/พับผ้าเป็นอาชีพที่สำคัญและมีอนาคตที่ดีได้ นอกจากจะใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ในงานประเภทต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานสาธิตต่างๆ การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โต๊ะลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของการจัดงานที่สำคัญ เพราะถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนที่ส่วนต่าง ๆ จะลงมือตกแต่งได้ ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตกแต่งสถานที่ในโรงแรม และการบริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน เป็นต้น และการผูกผ้า/การพับผ้าของในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าขะม้าผูกเป็นหลัก การอบรมฯ จะทำให้กลุ่มผูกผ้า/พับผ้าเกิดแนวคิด/ไอเดียในการพัฒนางานมากขึ้น จากที่ผูกผ้าได้ในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะได้รู้ว่าผ้าขะม้าสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด วันนี้ผ้าขาวม้าได้กลายเป็นลายเสื้อสุดฮิตในตลาดแฟชั่นวัยรุ่น นอกจากเสื้อผ้าแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น อุปกรณ์ในครัวเรือน ผ้าคลุมโต๊ะ กระเป๋าลดโลกร้อน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ตุ๊กตา เป็นต้น เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อีกหลายอาชีพ ซึ่งในระยะต่อไปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาฯ ดังกล่าว อาจนำเป็นสู่การเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้

TOP