Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ออกตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

pll_content_description

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) นำทีมคณะออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยออกตรวจเยี่ยมจำนวน 3 จุดตรวจ ณ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่

  1. จุดที่ 1 ด่านชุมชนหนองคู ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
  2. จุดที่ 2 หน้าโรงเรียนอนุบาล ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
  3. จุดที่ 3 บ้านตำแย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม

ทั้งนี้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมออกตรวจในครั้งนี้ด้วย

TOP