Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2563

pll_content_description

ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดฯ โดยมี

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงาน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมฯ

ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่

  1. นายสุรพล บุญยัสสะ กำนัน ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
  2. นายทองสุข เถื่อนมูลละ กำนันตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย และเป็นอาสาสมัครแรงงานตำบลแก้งแกด้วย

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่

  1. นายสันต์ ปุริมาโน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
  2. นายธีรพล จันทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม

และพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด

ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

  1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  2. การป้องกันสาธารณภัยในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น ตำรวจ ขนส่ง แขวงทางหลวงทางหลวงชนบท ควบคุมดูแลทั้งถนนสายหลัก สายรอง และ
  3. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

TOP