Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

      วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ได้รับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ตามโควตาที่กำหนด โดยมีแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ในฐานะอนุกรรมการฯ ด้วย

TOP