Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกันใหม่ เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2564 และคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีปกติและกู้ฉุกเฉิน) ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้ร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP