Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

pll_content_description

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามที่ 1 / 2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนงานความมั่นคงแบบองค์รวม บูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในการประชุมฯ ได้นำเสนอสถานการณ์โควิด – 19 (สาธารณสุขจังหวัดฯ) บ่อนการพนัน (ตำรวจภูธรจังหวัดฯ) ยาเสพติด (ป้องกันจังหวัดฯ) และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยแรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นำเสนอ ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ Covid -19 กระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูลแรงงานต่างด้าว  ตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว/ปัญหาอุปสรรค ผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 )

2.แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง  คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง

3.การให้ประชาชน/ผู้ประกันตนที่กลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 28 จังหวัด ที่มาใช้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รายงานตัวผ่าน QR-Code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

TOP