Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

“ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

  1. สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564
  2. แผนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565
  3. การจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว
  4. การฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  5. แนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางในการขับเคลื่อนโครงการฯ

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP