Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีพระราชทานรถไฟฟ้า ณ วัดอภิสิทธิ์

pll_content_description

“ร่วมพิธีพระราชทานรถไฟฟ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินิ” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺทิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอน และทำบุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสนับสนุนการซ่อมบำรุงให้ตลอดอายุการใช้งาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีและแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP