Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30/2564

pll_content_description

“ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 30/ 2564”

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. หน้าห้องประชุมบุษราคัมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯพร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดฯ ทั้งนี้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯด้วย

 

TOP