Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

“โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมตกสิลามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว การบรรยายห แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. “ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมต่างประเทศและในประเทศ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. “การปฏิวัติเกษตรอุตสหกรรม” โดย โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. “การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” โดยที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

TOP