Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

pll_content_description


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ บริเวณโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงานในท้องถิ่นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้แนะนำภารกิจของสำนักงานพร้อมกับแจกสื่อประชาสัมพันธ์เป็นกล่องให้ประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 76 ราย
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสวิน เข็มมี
นักวิชาการแรงงาน นางสาวชลิตา ทูลธรรม
นักวิชาการแรงงาน นายพชรพล นพวงค์ ณ อยุธยา
นักวิชาการแรงงาน นายอลงกรณ์ นาทันตอง พนักงานธุรการ นายจักราวุธ ธนูศร พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ออกหน่วยให้บริการประชาชน
ในครั้งนี้ด้วย

TOP