Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

pll_content_description

 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์คนพิการจังหวัดมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่มีความประสงค์ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถสแกน QR code สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
 
ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ : https://project.dep.go.th
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานการสนับสนุนโครงการได้ที่ : https://www.dep.go.th/th
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ : 0 4377 7133 (ศูนย์คนพิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม)
 
 
TOP