Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานเพื่อประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2565

pll_content_description

 

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จํากัด สาขามหาสารคาม
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน) ร่วมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จํากัด สาขามหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น รวมถึงการปรับ Face Sheet ตามเกณฑ์การประกวดแบบใหม่ อีกทั้ง มอบเงินสนับสนุนชมรมฯ เพื่อบริหารจัดการชมรมฯ ต่อไป

TOP