Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของมหาสารคาม เป็นที่ราบสูง พื้นดินปนทรายหรือไม่ก็เป็นทรายร่วน เป็นเหตุหนึ่งให้เมืองนี้กันดารน้ำในหน้าแล้ง  เพราะแม้จะมีฝนตกน้ำก็ไหลไปหมด ไม่มีน้ำขังอยู่ ทางการได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นตามที่ต่างๆ สร้างถังเก็บน้ำฝน ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ  จังหวัดนี้ถึงฤดูร้อนก็ร้อนจัด  ถึงฤดูหนาวก็หนาวจัด  แต่ฝนไม่สู้แน่นอน  บางปีก็มีมาก  บางปีก็มีน้อย  ระดับพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 – 230 เมตร  พื้นที่ค่อนข้างลาดเทจากแนวทิศเหนือใต้ไปทางทิศตะวันออก  พื้นที่เป็นลูกคลื่น  ประกอบด้วย

เนินมออยู่ทั่วไป  แต่ไม่มีภูเขา  มีทุ่งนาสลับกับป่าโปร่ง  ซึ่งมีไม้ในเขตร้อน  หรือที่เรียกว่า ป่าโคกขึ้นประปราย  เช่น  ไม้พลวง  เหียงกระบก  เต็งรัง  ตุมกา  ฯลฯ  สภาพภูมิประเทศดังกล่าวสามารถแบ่งได้ 3 บริเวณ คือ
1) ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามเช่น  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำชี  ที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย  อำเภอเมือง
2) พื้นที่ลูกคลื่นตอนต้น  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3) พื้นที่สูง  อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตอำเภอโกสุมิพิสัย   อำเภอเชียงยืน  และอำเภอกันทรวิชัย  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

2382
TOP