Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงของการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 16 สาขาอาชีพเป้าหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของสถานประกอบกิจการและลูกจ้างในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว สำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพเป้าหมาย จังหวัดมหาสารคามได้กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาขาอาชีพ เป้าหมายสถานประกอบการจำนวน 20 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 40 คน ได้แก่
1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป้าหมายสถานประกอบการจำนวน 12 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 24 คน
2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เป้าหมายสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 4 คน
3. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ เป้าหมายสถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 12 คน

TOP