Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

 

 

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และได้ออกตรวจบูรณาการฯ ในเขตพื้นที่ตำบลตลาด และตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 4 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 59 คน (ชาย 34 คน หญิง 25 คน)
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรมที่พักรีสอร์ท ดังนี้
1) สถานประกอบการ แสงนำชัยก่อสร้าง 2003 จำกัด เลขที่ 69 ซอยราษฎร์อุทิศ 14/1 แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการประเภท รับเหมาก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม)
– ลูกจ้างทั้งหมด 14 คน (ชาย 9 คน หญิง 5 คน)
– ลูกจ้างต่างด้าว จำนวน 1 คน (ชาย ชาวเมียนมา)
– ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%
– พนักงานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ครบทุกคน
– บริษัทจ่ายค่าแรงตรงตามค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด
– การทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน (วันอาทิตย์)
– มีวันหยุดตามประเพณีทุกปี 13 วัน
2) สถานประกอบการ เจ.บี.ฟู๊ดส์ เลขที่ 76/10 ตำบลตลาด ถนนนครสวรรค์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกิจการประเภท ขายอาหารแช่แข็ง ค้าส่ง
– ลูกจ้างทั้งหมด 28 คน (ชาย 16 คน หญิง 12 คน)
– ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%
– พนักงานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ครบทุกคน
– บริษัทจ่ายค่าแรงตรงตามค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด
– การทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน (วันอาทิตย์)
– มีวันหยุดตามประเพณีทุกปี 13 วัน
3) นายสาคร หนูแก้ว เลขที่ 54 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกิจการประเภท รับเหมาก่อสร้าง
– ลูกจ้างทั้งหมด 11 คน (ชาย 9 คน หญิง 2 คน)
– ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%
– พนักงานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ครบทุกคน
– บริษัทจ่ายค่าแรงตรงตามค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด
– ไม่มีวันหยุด เป็นการรับเหมารายวัน
4) สถานประกอบการ รีแล็คซ์ รีสอร์ท เลขที่ 233 หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
– ลูกจ้างทั้งหมด 6 คน (ชาย – คน หญิง 6 คน)
– ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%
– ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.33
– ไม่ได้รับค่าแรงตรงตามค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด (ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท/คน แต่มีสวัสดิการให้พนักงาน (ค่า OT, ค่า Trip ))
– การทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน
– มีวันหยุดตามประเพณีทุกปี 13 วัน

จากผลการตรวจได้เน้นย้ำให้ลูกจ้างพนักงาน เน้นระยะห่าง ตระหนักถึงการระบาดที่รุนแรงของโควิด 19 ในขณะนี้ งดการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกัน ตรวจ ATK เดือนละครั้ง และกำชับข้อสั่งการที่ทางภาครัฐฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด คณะทำงานฯ ได้ชี้แจงภารกิจ ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สเปรย์แอลกอฮอล์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ขณะเข้าตรวจไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่ประการใด ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการร่วมกับคณะทำงาน ฯ ได้แก่ กอ.รมน.มค. พมจ.มค. ปกครองจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

TOP