Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ เปิดเรือนจำสู่สังคมเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดเรือนจำสู่สังคม” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. พิธีเปิดโครงการ “เปิดเรือนจำสู่สังคม” 2. พิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3. การจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น เบเกอรี่ ขนมไทย อาหารไทย และเครื่องดื่ม 4. พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม 5. พิธีมอบของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ต้องขัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และ 6. กระบวนการทำงานของเรือนจำตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังจนถึงปล่อยตัวผู้ต้องขัง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง ที่จะได้รับระหว่างบังคับโทษในเรือนจำ เช่น การอภัยโทษ การพักโทษ การลดวันต้องโทษ การทำงานสาธารณะ และการเตรียมความพร้อมภายหลังพ้นโทษ การสร้าง “ผลิตผลคนดี”
ทั้งนี้นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

TOP