Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ข้อมูลด้านการประกันสังคม ปี 2563 ...

Mol-Thailand

ข้อมูลด้านการจัดหางานปี 2563 ...

Mol-Thailand

โครงสร้างประชากรจังหวัดมหาสารคาม ...

Mol-Thailand

ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ...

Mol-Thailand

ข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคาม (จำแนกตามช่วงวัย) ...

Mol-Thailand

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ...

Mol-Thailand

ข้อมูลการตรวจแรงงาน จำแนกตามสถานประกอบการ จำนวน 298 แห่ง ...

Mol-Thailand

ข้อมูล GPP จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ...

TOP