Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ...

Mol-Thailand

ร่วมสัมนาส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 1 ...

Mol-Thailand

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2565 ...

Mol-Thailand

ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมห่าสารคาม ครั้งที่ 1/2565 ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 ...

TOP